Strategia rozwoju miasta Hajnówka na lata 2016 – 25

 

 

   Jednym z priorytetowych zadań i ambicją Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ostatnich latach działalności jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy, a także aktywizacja słuchaczy w zakresie spraw obywatelskich. Częścią tych spraw jest to wszystko, co dotyczy naszego regionu i miasta (stąd niedawny wykład o platformie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju).

 

   Seminarium, w którym uczestniczyliśmy wpisuje się ściśle w zagadnienie obywatelskości.

   Prowadząca spotkanie mgr Magdalena CHIRKO (z-ca kierownika referatu polityki gospodarczej miasta) na wstępie zaznaczyła, że Hajnówka dotychczas nie miała wieloletniego planu rozwoju miasta. Prezentowana prelekcja pokazuje jak przygotowane materiały wypełniają ten brak.

   Strategia to coś więcej niż plan, definiuje cele, obszary i kierunki polityki rozwojowej miasta w określonym czasie z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców, zamierzoną wielostronną współpracę różnych podmiotów gospodarczych i instytucji.

   Zawarte w strategii plany uwzględniają formy tej współpracy i źródła finansowania poszczególnych projektów. Nowym aspektem takiego planowania jest idea partnerstwa i współdziałania z różnymi pokrewnymi jednostkami terytorialnymi, oraz ujęć kompleksowych planowanych spraw.

   Omawiany dokument – co ważne dla mieszkańców – ma charakter i formę otwartą i przejrzystą, umożliwiającą wgląd i współudział zainteresowanych w jego tworzeniu (informacje znajdują się na stronie internetowej miasta z uwzględnieniem harmonogramu prac nad jego tworzeniem). Prowadzone były badania ankietowe wśród mieszkańców i firm analizy SWOT (to metoda uwzględniająca mocne i słabe strony planowania, szanse i zagrożenia), konsultacje z udziałem ekspertów z różnych dziedzin.

   „Strategię” przygotowywała kilkunastoosobowa grupa samorządowców i pracowników Urzędu Miasta, fachowców z różnych dziedzin. Prace trwały od października 2015r.

   Opracowany dokument wpisuje się w już istniejącą Strategię rozwoju województwa podlaskiego do 2020r. zawarta w niej wizja Podlasia na rok 2030 to obszar zielony, otwarty, dostępny i przedsiębiorczy. Nasza strategia ma także uwzględniać takie aspekty.

   Kolor zapewnia miastu Puszcza, do jej chronienia zobowiązuje m.in. wpis jej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (2014r.). w samym mieście obszary chronione zajmują 1,81%, a 58. drzew uznano za pomniki przyrody. Tuż przy granicach miasta leży „Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska z Rezerwatem Krajobrazowym prof. Szafera”.

   Otwartość miasta zapewniają przejścia graniczne z Białorusią (Białowieża, Siemianówka, Połowce).

   Przedsiębiorczość, to plan zagospodarowania terenu inwestycyjnego (Specjalna Podstrefa Suwalskiej Strefy Ekonomicznej).

   Konieczność szczególnej troski o tereny chronione wymaga w strategii naszego miasta uwzględnienie tego wymogu, stąd i inwestycje proekologiczne. Oczyszczalnie ścieków, wodociągi (99% obszaru miasta), nowy zakład zagospodarowania odpadów, Spółdzielnia Runo, Spółdzielnia Mleczarska (oparte o ekologiczne surowce).

   Przyszłość rozwoju miasta „Strategia” upatruje w przetwórstwie drzewnym, ale też rozwoju Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej i placówek badawczych w jego ramach (nowy budynek przeznaczony na laboratoria). Nasza przyszłość to także rozwój potencjału odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna i biomasa).

   Oddzielną, ale i związaną z innymi dziedzinami jest turystyka, w szczególności, że w planach pojawia się turystyka medyczna i rehabilitacyjna.

   W planach jest też powstanie Centrum Edukacji i Wspierania Projektów Przyrodniczych – Przyrodniczy KOPERNIK, 6. obiektów noclegowych. Rozwój turystyki związany jest także z rozszerzeniem oferty kulturalnej – muzycznej (Dni muzyki Cerkiewnej, Konkurs Muzyczny „Przebojem na Antenę”), związany z radiem Jarmark Żubra, czy sportowy Półmaraton Hajnowski oraz piesza turystyka (NORDIC WALKING), rowerowa (część szlaku rowerowego GREEN VELO).

   Ciekawą inicjatywą jest tzw. „Srebrna gospodarka” – jej celem ma być wytwarzanie dóbr na rzecz seniorów, w tym plan budowy domu dziennego pobytu dla seniorów.

   W strategii Hajnówki wyraźny nacisk położony jest także na współpracę międzynarodową – miasto utrzymuje stałe kontakty z 9. miastami zagranicznymi, w tym 3. z Białorusi.

   Nie wszystkie ambicje da się w Strategii uwzględnić. To nie tylko ekologiczne ograniczenia, ale też peryferyjność, kresowość naszego miasta powodujące jego wyludnianie się, szczególnie z ludzi młodych. To także zagrożenie dotyczące ekologii (gł. to trucicielska rola firmy GRYFSKAND).

   Mimo wskazanych trudności i ograniczeń nasze miasto ma szansę rozwijać się, potrzebuje jednak dobrych pomysłów – realnych, ciekawych uwzględniających nasze niewątpliwe atuty i szanse, aktywnych zaangażowanych ludzi i dobrej promocji.

   I takim promocyjnym filmikiem zakończony został wykład p. M. Chirko, a filmem sprzed 50. lat zaczęło się też nasze spotkanie (film T. Sołoniewicz „Miasto na skraju Puszczy” cz. 1, cz.2).

   Dziękujemy serdecznie p. wykładowczyni za obszerną prezentację „Strategii”. Cieszymy się, że wśród członków zespołu do jej opracowania znalazła się nasza prezes Mirosława Pawłowska. Dziękujemy także, kol. Kulwanowskiemu za inicjatywę, by wpisać do treści „Strategii” rolę naszego Uniwersytetu w krajobrazie miasta.

   Informujemy jeszcze, że do dnia 19 lutego 2016 roku można zgłaszać uwagi do tekstu „Strategii”, a na jej temat odbędzie się w dniu 9 lutego br. o godz. 11 (sala MOPS-u) otwarte spotkanie.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Stanisław CHOMICKI, Zbigniew ANGIELCZYK