Ważne problemy społeczne.

 

 

 

       Marcowy wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku poświęcony był sprawom społecznie bardzo ważnym, ale nieczęsto będącym w centrum zainteresowania mieszkańców miasta – to pracą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaprosiliśmy, więc na nasze spotkanie p. dyrektor tej placówki Barbarę Wasiluk pełniącą tę funkcję od 20. lat.

 

       Wyjaśniła nam w swym wykładzie – wymiar i zakres pomocy społecznej. Na wstępie podkreśliła ważność terminu POMOC, ponieważ jest on często zamiennie używany ze słowem opieka, o znacznie szerszym wymiarze.

       Praca MOPS-u oparta jest na ustawie o pomocy społecznej i przez lata obejmuje coraz szersze wymiary i obszary działania. Ośrodek zajmuje się dystrybucją wszelkiego rodzaju zasiłków, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną (jedną z dwóch w województwie), przekazuje pomoc na dzieci z funduszu 500 + i wiele innych szczegółowych prac, w tym trudną i bardzo ważną pieczę zastępczą nad dziećmi. Wszystkie te prace, obwarowane są szczegółowymi przepisami, głównie natury finansowej.

       Wiążą się z tym, wywiady, wizyty w domach, współpraca z różnymi placówkami opiekuńczymi i pomocowymi. Wykonują ją zarówno pracownicy etatowi, jak też przeszkoleni wolontariusze – w roli opiekunów rodzinnych, pomocy wobec osób niepełnosprawnych itp.

       Z pomocy MOPS-u mogą korzystać osoby samotne lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, społecznej. Decydujące jest kryterium dochodowe (osobom samotnym o dochodach do 634 zł., osoby w rodzinie do 514 zł. na jedną osobę) w większości przypadków konieczne jest orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności. Takie osoby mogą korzystać z zasiłków stałych, okresowych, celowych, osoby niepracujące korzystają też z opłat ubezpieczeniowych (składka zdrowotna, emerytalna, opłata usług opiekuńczych).

       Odrębne świadczenia mają charakter losowy. Rocznie, nasze miasto wydaje na różne formy zasiłków 1 124 894 zł (dane za 2017r.). w sumie tej mieszczą się także koszta na dożywianie dzieci.

       MOPS prowadzi też szeroką działalność opiekuńczą w stosunku do dzieci, ludzi starszych (w tym opłaty za ich pobyt w placówkach m.in. DPS). W całości wszelkie wydatki własne MOPS w skali roku (za 2017r.) wyniosły ok. 25,5 mln złotych.

       Tą szokującą sumą p. dyrektor zakończyła swoją prelekcję pozostawiając słuchaczy, mam nadzieję, z bogactwem materiału do przemyślenia różnej natury i nastrojów chyba mało optymistycznych. Dziękujemy p. Dyrektor za tę porcję wiadomości.

       Na szczęście, jak zwykle „obudowa” artystyczna wykładu pozwoliła odprężyć się, a była ona bogata i różnorodna. Wysłuchaliśmy krótkiego koncertu międzyszkolnej orkiestry dętej pod dyrekcją p. Krzysztofa Romaniuka.

       Okolicznościowego (Dzień Babci i Dziadka) programu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4. pod kierunkiem p. Julity Tokajuk, a także artystami z UTW – tancerek z tańcem cygańskim i kabaretowego montażu o paniach i panach przygotowanego przez koleżankę Wierę Guziuk.

       Wszystkim artystom za miłą zabawę serdecznie dziękujemy.

Autor: mgr Antonina SKORUK

Foto-galeria: Irena SIDORUK, Zbigniew ANGIELCZYK