Statut

S T A T U T

S T O W A R Z Y S Z E N I A

UNIWERSYTET   TRZECIEGO   WIEKU

w   HAJNÓWCE

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1.

   1. Stowarzyszenie pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Statutu w ramach ogólnie obowiązujących przepisów.

   2. Stowarzyszenie jest samorządną publiczną organizacją kształcenia ustawicznego obejmującą osoby, które zakończyły pracę zawodową.

   3. Czas działalności Stowarzyszenia nie jest określony.

 

§ 2.

   1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

   2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

   3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Hajnówka.

   4. Stowarzyszenie używa pieczęci i logo na zasadach określonych przepisami oraz ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według określonego wzoru.

 

§ 3.

   1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

   2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać prace innym osobom na podstawie umów cywilno – prawnych.

   3. Stowarzyszenie współpracuje z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i zagranicą, uczelniami i ośrodkami naukowymi, szkołami i placówkami kulturalno – oświatowymi oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w realizacji statutowych zadań.

   4. Stowarzyszenie uczestniczy w realizacji różnych rządowych i samorządowych programach, w tym szczególnie na rzecz osób starszych.

 

§ 4.

   Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 5.

   Cele działalności Stowarzyszenia:

   1. Stymulowanie rozwoju osobowego oraz działania na rzecz zachowania dobrej sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych.

   2. Prowadzenie wśród osób starszych działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i krajoznawczo – turystycznej.

   3. Aktywizowanie społeczne osób starszych i promowanie aktywnego trybu życia oraz wyzwalanie ich twórczych inicjatyw.

   4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych.

   5. Działanie przeciw wykluczeniu społecznemu osób starszych.

   6. Aktywizowanie osób starszych na rzecz integracji we własnym środowisku oraz integracji społecznej międzypokoleniowej.

   7. Wspieranie osób starszych w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz z placówkami służby zdrowia i opieki społecznej.

 

§ 6.

   Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

   1. Przekazywanie seniorom wiedzy z różnych dziedzin na wykładach i seminariach, na zajęciach z informatyki i nauki języków obcych oraz na praktycznych warsztatach szkoleniowych.

   2. Spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki i gospodarki.

   3. Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjno – zdrowotnych.

   4. Czynną rekreację fizyczną poprzez zajęcia gimnastyczne na sali i pływalni, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe i gry sportowe zespołowe.

   5. Uczestnictwo w amatorskich zespołach artystycznych.

   6. Organizację imprez i spotkań integracyjnych.

   7. Zbiorowe wyjazdy na koncerty, spektakle i wystawy do teatru, opery, kina i muzeum.

   8. Wycieczki autokarowe turystyczne i poznawcze krajowe i zagraniczne.

   9. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez instytucje samorządowe oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne.

   10. Występowanie do instytucji państwowych i samorządowych z wnioskami i postulatami w sprawach osób starszych.

   11. Rozpowszechnianie informacji poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa własne propagujące działalność Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7

   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

§ 8

   1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz opłaci wpisowe i będzie terminowo opłacać składkę członkowską.

   2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

   3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)    zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia,

3)    zgłaszania projektów uchwał,

4)    uzyskiwania informacji od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,

5)    odwołania się do Walnego Zebrania od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,

6)    brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

7)    korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

   4. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1)    aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i programu działania Stowarzyszenia,

2)    przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń, decyzji i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)    regularnego opłacania składek członkowskich i innych obowiązujących świadczeń,

4)    przestrzegania zasad kulturalnego współżycia oraz wzajemnej życzliwości.

 

§ 9

   1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w wyniku:

1)    dobrowolnej pisemnej rezygnacji osoby z członkostwa,

2)    utraty praw obywatelskich,

3)    śmierci członka Stowarzyszenia,

4)    braku aktywności członka przez okres 6 miesięcy w działalności Stowarzyszenia,

5)    nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego semestru,

6)    niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię Stowarzyszenia.

   2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

   3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków zwyczajnych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

§ 10

   1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie zobowiązała się do udzielania Stowarzyszeniu pomocy rzeczowej lub finansowej.

   2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie opłacają składek członkowskich.

   3. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

   4. W przypadku trwałego zaprzestania świadczeń, do których zobowiązał się członek wspierający, Zarząd podejmuje uchwałę o wykreślenie osoby z listy członków wspierających. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 

§ 11

   1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

   2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu i za zgodą osoby zainteresowanej.

   3. Członkowie honorowi nie opłacają składek.

 

Rozdział IV

Struktura  organizacyjna  Stowarzyszenia

§ 12

   Organami Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Hajnówce są:

   1. Walne Zebranie

   2. Zarząd

   3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 13

   1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

   2. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia, na co najmniej 7 dni przed terminem na stronach internetowych Stowarzyszenia i na tablicach ogłoszeń. Dodatkowo członków Stowarzyszenia zawiadamia się o terminie i miejscu obrad poprzez komunikaty SMS – owe.

   3. Obrady Walnego Zebrania odbywają się zgodnie z regulaminem i porządkiem obrad przyjmowanym przez członków w jawnym głosowaniu na początku obrad.

   4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1)    uchwalanie i dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

2)    przyjmowanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

3)    ustalanie składu ilościowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)    wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

6)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreślenie osób z listy członków Stowarzyszenia,

7)    podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich i innych opłat,

8)    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 14

   1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)    z własnej inicjatywy,

2)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

   2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku.

   3. Nadzwyczajne Walne zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 15

   1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia a następnie członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania.

   2. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego zgodnie z § 13, pkt 2 statutu podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z przyjętym postanowieniem w tej sprawie w regulaminie obrad, zwykłą większością głosów przy obecności:

1)    w pierwszym terminie – co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,

2)    w drugim terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 16

   1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

   2. Zarząd liczy od siedmiu do jedenastu członków wybranych przez Walne Zebranie.

   3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków Zarządu.

 

§ 17

   1. Posiedzenia Zarządu zwoływane przez prezesa odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu.

   2. Uchwały i postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

   3. Posiedzenia Zarządu są protokółowane. Protokoły są podpisywane przez prezesa i sekretarza.

   4. Zarząd przyjmuje w drodze uchwały regulamin pracy Zarządu.

 

§ 18

   Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:

   1. zwoływanie Walnego Zebrania,

   2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

   3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

   4. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

   5. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych i przedkładanie ich do rozpatrzenia na Walnych Zebraniach,

   6. podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu,

   7. przedkładanie Walnemu Zebraniu wszelkich statutem określonych projektów uchwał,

   8. planowanie i organizacja zajęć merytorycznych dla członków Stowarzyszenia, w tym w szczególności: wykładów, seminariów, zajęć w grupach, sekcjach i warsztatach,

   9. planowanie i organizacja imprez kulturalnych, turystyczno – poznawczych, integracyjnych i rekreacyjno – sportowych dla członków Stowarzyszenia,

   10. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób starszych,

   11. organizacja udziału Stowarzyszenia w programach i projektach rządowych i samorządowych skierowanych na potrzeby osób starszych,

   12. organizacja samopomocy wśród członków Stowarzyszenia.

 

§ 19

   1. Pracą Zarządu kieruje prezes, który jest także uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw.

   2. W czasie nieobecności prezesa zastępuje go wiceprezes.

 

§ 20

   1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.

   2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie. Składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

   3. Komisja przyjmuje regulamin swojej pracy.

   4. Komisja działa na podstawie rocznego planu działania, który przekazuje do wiadomości Zarządowi Stowarzyszenia.

   5. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§ 21

   Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

   1. kontrola wykonania rocznego budżetu,

   2. kontrola zgodności działalności Zarządu ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami obowiązującego prawa,

   3. kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

   4. kontrola posiadanej dokumentacji, w tym finansowej dotyczącej działalności Stowarzyszenia,

   5. przedstawianie Zarządowi wniosków i zaleceń pokontrolnych,

   6. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

   7. składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu z wnioskami w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 

§ 22

   Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

Rozdział  V

Majątek  i  fundusze

§ 23

   1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1)    opłat wpisowych i składek członkowskich,

2)    dochodów z własnej działalności statutowej,

3)    dotacji i darowizn,

4)    przychodów z ofiarności publicznej.

   2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   3. Bezpośredni nadzór nad działalnością finansową Stowarzyszenia sprawuje prezes Zarządu a funkcję kontrolną spełnia Komisja Rewizyjna.

   4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

   5. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub wiceprezesa, skarbnika i członka Zarządu.

   6. Sprawozdanie roczne Stowarzyszenia podpisują prezes i skarbnik Zarządu.

 

 

Rozdział  VI

Postanowienia  końcowe

§ 24

   Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie.

 

§ 25

   1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu, Walne Zebranie określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku.

 

§ 26

   Statut Stowarzyszenia przyjęty uchwałą Walnego Zebrania w dniu …23.10.2019 r. .... po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zastępuje poprzedni Statut uchwalony w dniu 16 października 2013 roku.